اطلاعاتی که مشتریان در هنگام ثبت نام در سایت وارد مینمایند به عنوان حریم شخصی محسوب گردیده و تخت هیچ عنوان دستوری قانونی دادگاهی و غیره از سمت حدیدکاران افشا نخواهد شد.