اطلاعاتی که مشتریان در هنگام ثبت نام در سایت وارد مینمایند به عنوان حریم شخصی محسوب گردیده و تحت هیچ عنوانی از سمت حدیدکاران افشا نخواهد شد.