آیین نامه انضـباطی شرکت حدید کاران

مقدمه

به منظور ایجاد محیطی سالم در جهت افزایش کارآیی و بهبود کمی و کیفـی فعالیـت هـا و بـر حـذرداشتن کارکنان از بی نظمی و کم کـاري و تنبیـه کارکنـان خـاطی، آیـین نامـه انضـباطی کـارگران شرکت حدیدکاران بر اساس «مقررات اصلاحی تعیین موارد قصـور و نقـضددستورالعملها و آیین نامه هاي انضباط کار در کارگاههـا، موضـوع تبصـره 2 مـاده27 قـانون کـار» مصوب15/10/1388 وزیر کار و امور اجتماعی، مشتمل بر شش فصل به شرح زیر تـدوین گردیـده و پس از تایید اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرایی گردیده.

 

فصل اول – کمیته انضباط کار

 ماده 1 –به منظور رسیدگی به تخلفات انضباطی تمامی کارگران ، کمیته هایی تحـت عنـوان «کمیتـه انضباط کار» مرکب از اعضاي زیر تشکیل خواهد شد.

الف- یک نفر نماینده کارفرما؛ آقای محمدتقی ژآم

ب – یک نفر نماینده کارگران؛ آقای کریم حاج غنی

ج- یک نفر نماینده از میان سرپرستان: آقای کریم رحیمی صادق

تبصره 1 -منظور از سرپرستان، کارگرانی هستند که تحت هر عنـوان، مسئوولیت اداره یـک یـا چنـد کارگر را بر عهده داشته باشند.

تبصره 2 -در هنگام انتخاب نمایندگان، افرادي نیز به عنوان اعضاي علی البدل تعیین می شوند که در صورت قطع رابطه عضو اصلی، براي باقیمانده دوره، حسب مورد ، جایگزین می گردند.

ماده 2 –مدت عضویت اعضاي کمیته انضباط کار در کمیته مزبور یک سال است و انتخاب مجـدد آنان بلامانع می باشد.

ماده3 – جلسات کمیته انضباط کار با حضور سه عضو رسمیت یافته و تصمیمات آنان بـا اکثریـت آراء معتبر است. چنان چه کمیته انضباط کار به دلیل عدم حضور اعضا در دو جلسه متـوالی رسـمیت پیدا نکند ، موضوع بـه طـور مسـتقیم از طـرف ذي نفـع (کـارگر یـا کارفرمـا ) قابـل طـرح در مراجـع حل اختلاف خواهد بود.

ماده 4 –کمیته انضباط کار در اولین جلسه از بین اعضاي خود، یک نفر به عنوان رییس، یک نفر بـه عنوان نایب رییس و یک نفر به عنوان دبیر انتخاب نموده و مشخصات، سمت اعضا و موجودیت خود را به طور کتبی به واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل اعلام می نماید.

ماده 5 –اعضاي کمیته انضباط کار علاوه بر تابعیت ایران و تدین به دین مبـین اسـلام و یـا یکـی از ادیان رسمی کشور و تعهد به نظام و قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران ، باید داراي حـداقل مـدرك تحصیلی لیسانس حداقل 30 سال سن و حداقل 5 سال سابقه کار باشند.

ماده 6 –انجام وظیفه در کمیته انضباط کار با حفظ سمت می باشد.

 

 

ماده 7 –تصمیمات کمیته انضباط کار در شش نسخه تنظیم و به ترتیب زیر ابلاغ می گردد:

الف- یک نسخه براي ابلاغ به کارگر؛

ب- یک نسخه براي اطلاع کارفرما؛

ج- یک نسخه براي ضبط در بایگانی کمیته انضباط کار؛

د- یک نسخه براي ضبط در پرونده استخدامی کارگر؛

ه- یک نسخه براي اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل

 

فصل دوم تخلفات

 

ماده 8 –طبقات تخلفات به قرار زیر است :

الف- طبقه اول

1 -کم کاري یا سهل انگاري در انجام وظایف محوله.

2 – عدم رعایت شئون اسلامی و عدم رعایت پوشش مناسب با محیط کار.

3 -اعمال و رفتارخلاف شئون شغلی یا اداري .

4 – امتناع از حضور در دوره هاي آموزشی و غیبت غیر موجه در حین گذراندن دوره هاي آموزشی

5 -سهل انگاري روسا و مدیران در ارایه گزارش تخلفات کارگران تحت امر .

6 -تسامح در حفظ وجوه، اموال، اسناد، ماشین آلات و ابزارآلات که منجر به ایراد خسارت شود .

7 -تعطیل خدمت در خلال ساعات موظف کاري.

8 -استعمال دخانیات در محل کار .

9-عدم انجام رویه های اداری مربوط به ماموریت و مرخصی و ترک کار بدون هماهنگی و اطلاع قبلی

10- صحبت کردن و کار با گوشی تلفن همراه در محل کار

 

ب- طبقه دوم

1 -ایجاد نارضایتی برای ارباب رجوع ، انجام ندادن و یا تاخیر در انجام امور قانونی آن ها بدون دلیل .

2 -تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر کاري در اجراي قوانین و مقررات نسبت به همکاران .

3 -سرپیچی از اجراي دستور مقام مافوق در حدود وظایف کاري .

4 -ارایه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور کاري .

5 -سوء استفاده از مقام، موقعیت یا شئون شغلی.

 

 

6 -عدم استفاده از وسایل حفاظت فردي .

7 -عدم رعایت اصول ایمنی کار با ماشین آلات .

8 -استعمال مواد مخدر و مشروبات الکلی در محل کار یا اعتیاد به آن ها .

9 -ایراد تهمت، افترا و هتک حیثیت.

10- ضبط صدا با تلفن همراه یا هر وسیله با قابلیت ضبط صدا در جلسات و مکالمات

 

ج- طبقه سوم

1 -جعل یا دست زدن در اسناد و اوراق یا استفاده از سند مجعول .

2 -اختفاء، نگهداري، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی .

3 -گرفتن وجه مالی یا غیر آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده است .

4 -هر نوع استفاده غیر مجاز از اموال شرکت یا مشتري .

5 -هر نوع تصاحب غیر مجاز اموال شرکت یا مشتري .

6 -توقیف، اختفاء، بازرسی یا باز کردن پاکت ها و محمولات پستی یا معدوم کردن آن هـا و اسـتراق سمع بدون مجوز قانونی.

7 -افشاي اسرار ، اسناد ،نقشه ها و اطلاعات مشتریان و روابط کاری شرکت .

8-کارشکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاري و اعمال فشارهاي فردي بـراي تحصیل مقاصد غیر قانونی .

9- عکس برداری و یا تصویربرداری با گوشی تلفن همراه یا هر وسلیه با همین قابلیت

 

د- طبقه چهارم

1 -عضویت در سازمان ها یا گروه هایی که مرام نامه یا اساس نامه آن ها مبتنی بـر نفـی ادیـان الهـی اسـت یـا طرفداري و فعالیت به نفع آن ها با تایید مراجع ذي صلاح .

2 -عضویت در گروه هاي محارب یا طرفداري و فعالیت به نفع آن ها با راي مراجع قانونی.

3 -تحریک به برپایی یا شرکت در تحصن، اعتصاب، تظاهرات غیر قانونی و اعمـال فشـارهاي گروهـی براي مقاصد غیر قانونی در کارگاه.

 

 

 فصل سوم- تنبیهات

 

ماده 9 –تنبیهات اداري به ترتیب عبارتند از:

الف – تذکر کتبی براي بار اول.

ب – تذکر کتبی براي بار دوم.

ج – عدم پرداخت تمام یا بخشی از پاداش ها یا تسهیلات آن سال.

د- تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست هاي بالاتر تا یک سال.

ه- اخراج با رعایت ماده 27 قانون کار.

تبصره – تنبیهات اداري قابل اعمال در خصوص هر یک از طبقات تخلفات اداري به قرار زیر است :

تخلفات اداری تنبیهات قابل اعمال
مرتبه اول مرتبه دوم مرتبه سوم مرتبه چارم
طبقه اول الف ب یا ج ج یا د ه
طبقه دوم الف یا ب یا ج ج یا د ه
طبقه سوم ج یا د یا ه ه
طبقه چهارم ه

 

ماده 10 –در خصوص تاخیر، تعجیل و غیبت غیر موجه کارگران ، تنبیهات به شرح ذیل می باشد:

الف- تاخیر و تعجیل غیر موجه سالیانه
ردیف 2 تا 12 ساعت در ماه 12 تا 24 ساعت در ماه 24 ساعت به بالا در ماه
نوبت اول عدم پرداخت مزد و مزایاي جنبی قانونی و مزد تعطیل هفتگی به نسبت تاخیر یا تعجیل به اضافه تذکر کتبی براي بار اول عدم پرداخت مزد و مزایاي جنبی قانونی و مزد تعطیل هفتگی به نسبت تاخیر یا تعجیل به اضافه تذکر کتبی در این نوبت و یا نوبت هاي بعد علاوه بر تنبیهات موارد قبل کمیته می تواند نسبت به اخراج بر اساس ماده 27 قانون کار تصمیم گیري نماید.
نوبت دوم عدم پرداخت مزد و مزایاي جنبی قانونی و مزد تعطیل هفتگی به نسبت تاخیر یا تعجیل به اضافه تذکر کتبی براي بار دوم در این نوبت و یا نوبت هاي بعد علاوه بر تنبیهات نوبت قبل کمیته می تواند نسبت به اخراج بر اساس ماده 27 قانون کار تصمیم گیري نماید
نوبت سوم در این نوبت و یا نوبت هاي بعد علاوه بر تنبیهات نوبت قبل کمیته می تواند نسبت به اخراج بر اساس ماده 27 قانون کار تصمیم گیري نماید.

 

 

 

 

 

ب- غیبت غیر موجه
ردیف مجموع غیبت از 1 تا 2روز در ماه مجموع غیبت از 2 تا 3 روز در ماه 3 روز به بالا در ماه
نوبت اول عدم پرداخت مزد و مزایاي جنبی قانونی و مزد تعطیل هفتگی به نسبت تاخیر یا تعجیل به اضافه تذکر کتبی براي بار اول عدم پرداخت مزد و مزایاي جنبی قانونی و مزد تعطیل هفتگی به نسبت تاخیر یا تعجیل به اضافه تذکر کتبی در این نوبت و یا نوبت هاي بعد علاوه بر تنبیهات موارد قبل کمیته می تواند نسبت به اخراج بر اساس ماده 27 قانون کار تصمیم گیري نماید.
نوبت دوم عدم پرداخت مزد و مزایاي جنبی قانونی و مزد تعطیل هفتگی به نسبت تاخیر یا تعجیل به اضافه تذکر کتبی براي بار دوم در این نوبت و یا نوبت هاي بعد علاوه بر تنبیهات نوبت قبل کمیته می تواند نسبت به اخراج بر اساس ماده 27 قانون کار تصمیم گیري نماید
نوبت سوم در این نوبت و یا نوبت هاي بعد علاوه بر تنبیهات نوبت قبل کمیته می تواند نسبت به اخراج بر اساس ماده 27 قانون کار تصمیم گیري نماید.

 

تبصره: موارد زیر غیبت موجه محسوب می شوند:
1- فوت بستگاه درجه یک(پدر – مادر – همسر – فرزند) تا 3 روز
2- تولد فرزند تا 2 روز
3- ازدواج دائم برای بار اول تا 3روز
4- بیماری بر اساس گواهی پزشک یا تایید سازمان تامین اجتماعی به مدت 2 روز
5- احضار فرد توسط مراجع قضایی و قانونی و مشابه آن با ارائه برگ  احضاریه یا گواهی مرجع مربوطه

 

ماده 11 –کمیته انضباط کار پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامـات کـارگر در صـورت احـراز تخلـف یـا تخلفات در مورد هر پرونده صرفاً یکی از تنبیهات فوق را اعمال خواهد نمود و چنان چه تخلفات احراز شده از طبقات مختلف باشد، از تنبیهات مقرر در طبقه بالاتر منظور می گردد.

ماده 12 –هر گاه کارگري که به موجب تصمیم کمیته انضباط کار محکومیـت یافتـه اسـت، از تـاریخ محکومیت، به مدت 6 ماه مرتکب تخلف اداري نشود، سابقه مذکور جزء مراتب تخلفاتی وي محسوب نمی گردد.

 

فصل چهارم- رسیدگی

ماده13 –کمیته انضباط کار بر اساس گزارش ارجـاعی از سـوي سرپرسـتان، روسـا، مـدیران و سـایر مقامات بالاتر شروع به رسیدگی می نماید.

ماده 14 –هر گاه رسیدگی به اتهام کارگر به تشخیص کمیته انضـباط کـار مسـتلزم اسـتفاده از نظـر کارشناسی و یا بازرسی باشد، موضوع حسب مورد بـه کارشـناس ذي ربـط یـا واحـد بازرسـی ا

 

 

رجـاع می شود.

ماده 15 –چنان چه کارگر به سبب شکایت کارفرما از سوي مراجع قضـایی توقیـف گـردد، در مـدت توقیف، قرارداد وي به حال تعلیق در می آید. کارفرما مکلف است در ایام تعلیق تـا تعیـین تکلیـف از سوي مراجع ذي صلاح، براي رفع احتیاجات خانواده او، حداقل 50 درصـد حقـوق ماهیانـه وي را بـه صورت علی الحساب پرداخت نماید. اگر این توقیف در مراجع مذکور منتهی به محکومیت نشود، مدت تعلیق جزء سابقه خدمت وي محسوب و حقوق و مزایاي او پرداخت می گردد.

ماده 16 –کمیته انضباط کار، مـوارد اتهـامی را تعیـین و بـرگ تفهـیم اتهـام را جهـت ابـلاغ تنظـیم می نماید.

تبصره- واحد امور اداري کارگاه موظف است ، اوراق تفهیم اتهام صادره توسـط کمیتـه انضـباط کـار را حداکثر ظرف مدت 5 روز به کارگر ابلاغ نماید. در صورت عدم وجود واحد اداري ، کمیته خود اقدام به این امر می نماید.

ماده 17 –متهم باید ظرف مدت 5 روز از تاریخ ابلاغ برگ تفهیم اتهام، دفاعیه خود را کتباً ارایه نماید. این مدت در صورت تقاضاي مهلت، بنا به تشخیص کمیته تا 5 روز دیگر قابل تمدید می باشد.

تبصره 1 -در صورتی که متهم جهت دفاع، درخواست مداركی از قبیل پرینت حساب حقوقی و یا گزارش حضور غیاب نماید، کمیته انضباط کـار مکلـف اسـت مدارك مزبور را در اختیار وي قرار دهد.

تبصره 2 -چنان چه متهم در مهلت مقرر، دفاعیه خود را ارایه ننماید ، کمیته انضـباط کـار بـر اسـاس مدارك موجود به موارد اتهامی رسیدگی می نماید.

ماده 18 – کمیته انضباط کار مکلف است، متهم را براي حضـور در تمـام جلسـات رسـیدگی دعـوت نماید. عدم حضور متهم مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.

تبصره- وقت جلسه باید طوري تعیین شود که فاصله بـین ابـلاغ وقـت و روز جلسـه، کمتـر از دو روز نباشد. در صورت وجود معاذیر قانونی جهت حضور در جلسه به تشخیص کمیته، وقت دیگري تعیـین می گردد .

 

فصل پنجم- اتخاذ تصمیم، ابلاغ و اجراي تصمیم کمیته انضباط کار

ماده 19 –کمیته انضباط کار پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسـناد و مـدارك موجـود در پرونـده و توجه به دفاعیات متهم پس از تشخیص نوع تخلف با در نظر گـرفتن مـواردي از جملـه میـزان زیـان وارده، آثار سوء اجتماعی و اداري وخسارات وارد کردن به برند و نام شرکت، وجود یا فقدان سوء نیت و با توجه به موقعیت و سـوابق کـارگر بـه طور مستدل و مستند اتخاذ تصمیم می نماید.

تبصره- در صورتی که کمیته انضباط کار بر اساس مدارك موجود، ارتکـاب تخلـف از سـوي مـتهم را احراز نکند، او را تبرئه می نماید.

ماده 20 –واحد امور اداري موظف است ، تصمیمات کمیته انضباط کار را حداکثر ظرف مدت 10روز از تاریخ اتخاذ تصمیم، ابلاغ و از تاریخ ابلاغ اجرا نماید.

تبصره 1 -هر گونه خودداري یا جلوگیري از ابلاغ یا اجراي تصمیمات کمیته انضباط کار ممنـوع و بـا متخلفان طبق مقررات این آیین نامه رفتار خواهد شد.

تبصره 2 -در صورتی که محکوم علیه در وضعیتی باشد که اجراي فوري تصمیم کمیتـه انضـباط کـار درباره وي ممکن نباشد، مراتب به کمیته صادر کننده تصمیم گزارش شده و به محض حصول امکـان ، اجرا می گردد.

 

 

تبصره 3 -تصمیمات کمیته انضباط کار قابل اعتراض در مراجع حل اختلاف کار می باشد.

 

فصل ششم- سایر مقررات

ماده 21 –اصلاح یا تغییر تصمیمات کمیته انضباط کار، صرفاً در مواردي که کمیته تصمیم گیرنده بـا اکثریت آرا تشخیص دهد که مفاد تصمیم متخذه از لحاظ شکلی یا ماهوي مخدوش است امکان پذیر می باشد.

ماده 22 –چنان چه تخلف کارگر پس از بازنشستگی کشف شود، قابلیت طرح در کمیته انضباط کـار را نداشته و در صورت ضرورت، مراتب از طریق مراجع ذي صلاح ، قابل پیگیري می باشد.

ماده 23 –مرگ متهم قبل از اتخاذ تصمیم کمیته انضباط کـار ، موجـب توقـف رسـیدگی و مختومـه شدن پرونده می گردد. حکم این ماده در صورت ضرورت مانع پیگیري از طریق سایر مراجع ذي صلاح نمی باشد.

ماده 24 –تمامی کارگران و واحدهاي کارگاه مکلفند ، همکاري هاي لازم را با کمیتـه انضـباط کـار و دبیرخانه آن به عمل آورده و مدارك، اسناد و اطلاعات مورد نیاز را در مهلت تعیـین شـده در اختیـار آن ها قرار دهند.

ماده 25 –در صورتی که هر یـک از اعضـاي کمیتـه انضـباط کـار مرتکـب تخلفـات منـدرج در ایـن آیین نامه گردد، عضویت او در مدت رسیدگی به تخلف وي ، به حالت تعلیـق درخواهـد آمـد . در ایـن صورت یکی از اعضاي علی البدل هم سو با سمت عضو معلق شده، در کمیته انضباط کار حضور خواهد داشت. چنان چه که تخلف عضو معلق شده احراز نشود، در این صـورت بعـد از اتمـام رسـیدگی و بـه مدت باقی مانده از دوره عضویت، مجدداً به عضویت کمیته انضباط کار در خواهد آمد.

ماده 26 –کارفرما مکلف است ، مفاد این آیین نامه را به نحو مقتضی به اطلاع تمامی کارگران رسانده و نسخه اي از آن را در مکان هاي عمومی کارگاه نصب نماید.

ماده 27 –این آیین نامه مشتمل بـر 27 مـاده و 12 تبصـره، در مـورخ 19 آبان 1398 بـه تاییـد کمیته انضباطی شرکت حدیدکاران رسیده و پس از تایید  اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی  از تـاریخ مـذکور قابل اجرا بوده و هرگونه تغییرات بایستی به تایید مرجع مذکور برسد.